Ik ben huurder

Hoe kan ik mijn huurovereenkomst opzeggen?

Opzeg van de huurovereenkomst kan via een aangetekend schrijven gericht aan onze maatschappij. De brief moet ondertekend worden door alle huurders (bewoners die het huurcontract ondertekenden of een bijvoegsel bij het huurcontract). Vermeld in je aangetekende brief:

 • je naam en het adres van de woning die je wenst te verlaten;
 • als dit reeds gekend is: je nieuw adres;
 • een telefoonnummer waarop je te bereiken bent;
 • het nummer van je bankrekening voor de terugstorting van de waarborgsom.

Om het je makkelijker te maken hebben we hieronder enkele typedocumenten toegevoegd:

De opzegtermijn bedraagt:

 • bij verhuis naar een woning van een andere sociale bouwmaatschappij of een privéwoning: drie maanden, beginnend vanaf de eerste dag van de maand die volgt op de maand waarin de opzeg wordt betekend;
 • bij overlijden: 1 maand, beginnend vanaf de eerste dag die volgt op de maand waarin de opzeg wordt betekend. Als de erfgenamen de opzeg betekenen moeten zij een attest van overlijden bezorgen;
 • bij opname in rusthuis: een maand, beginnend vanaf de eerste dag van de maand die volgt op de maand waarin de opzeg wordt betekend. Als een familielid of derde persoon de opzeg betekent moet hij over een volmacht beschikken;
 • bij verhuis naar een andere woning binnen ons patrimonium: 1 maand, beginnend vanaf de eerste dag van de maand die volgt op de maand waarin de opzeg wordt betekend. Dit is bij de ondertekening van de nieuwe huurovereenkomst. Je hoeft hier als huurder niets voor te doen, onze administratie doet hier zelf het nodige voor.

In het document dat je hier kan downloaden hebben we alles nog even op een rijtje gezet.

Hoe kan ik een gezinswijziging doorgeven?

Doet er zich een wijziging voor in de gezinssamenstelling van de huurder, dan moet dit onmiddellijk aan de maatschappij worden gemeld.

De huurder dient het aan de maatschappij te melden:

 • Als het aantal bewoners verandert door overlijden of geboorte: binnen de maand schriftelijk melden a.d.h.v. geboorteakte of overlijdensakte.
 • Als je trouwt of wettelijk gaat samenwonen: je moet dit als huurder, samen met je partner aangetekend melden binnen de maand. Je partner treedt dan toe tot je huurovereenkomst (categorie B).
 • Als er iemand wenst te komen bijwonen, moet je hiervoor steeds schriftelijk toestemming vragen aan de maatschappij. Als de persoon voldoet aan de toelatingsvoorwaarden (inkomensvoorwaarde – eigendomsvoorwaarde – taalbereidheid – inburgeringsvoorwaarde – ingeschreven zijn in het bevolkingsregister/vreemdelingenregister) kan hij toetreden tot de huurovereenkomst. Als huurder categorie C bij feitelijk samenwonen en in andere gevallen als huurder categorie D. Hij dient dan ook een aanhangsel tot de huurovereenkomst te ondertekenen.
 • Als iemand de woning wenst te verlaten, moet je ons een nieuwe gezinssamenstelling bezorgen en de persoon die de woning wenst te verlaten moet dit schriftelijk aan de maatschappij laten weten. Dit is gelijk aan een éénzijdige opzeg. De blijvende huurders moeten de nodige documenten bezorgen i.v.m. de inkomsten, de beëindiging van het wettelijk samenwonen of het vonnis van de echtscheiding en de waarborg.

Hoe kan ik een herziening van de huurprijs aanvragen?

Je kan op 2 manieren een herziening van de huurprijs aanvragen:

 • Schriftelijk: in dit geval moet je alle bewijsstukken meesturen die nodig zijn om de nodige aanpassing te kunnen doen.
 • Persoonlijk: op het bureel van Zonnige Kempen (dit kan alleen na telefonische afspraak!)

Na het onderzoek van je aanvraag zal Zonnige Kempen je het antwoord per post meedelen.

In welke gevallen kan de vastgestelde huurprijs op verzoek van de huurder aangepast worden?

Gedaald inkomen

Als je inkomen minstens drie opeenvolgende maanden 20% lager ligt dan het geïndexeerde inkomen van je referentiejaar (= het derde jaar voorafgaand aan de datum van de huurprijsberekening), kan je vragen om de huurprijs tussentijds te herzien.

Je bezorgt dan het bewijs van je inkomsten van de laatste drie maanden . De huurprijs wordt herzien vanaf de eerste dag van de maand die volgt op de maand waarin we de nodige documenten ontvangen hebben.

Overlijden of pensionering

Bij overlijden of pensionering van een bewoner kan de huurprijs herzien worden. Wanneer je ons de nodige bewijsstukken (pensioenfiche, overlijdensakte, …) bezorgt, kunnen we de huurprijs herzien vanaf de eerste dag van de eerstvolgende maand.

Nieuwe gezinssamenstelling

Wanneer je gezin een nieuwe samenstelling kent, moet je dat binnen de maand aan Zonnige Kempen schriftelijk laten weten.

Voor de kinderen die in de huurwoning gedomicilieerd zijn en die je nog ten laste hebt, vragen we je om een verklaring door het kinderbijslagfonds te laten invullen. Kinderen jonger dan 18 jaar worden automatisch als ‘ten laste’ aangeduid. De ouder bij wie het kind niet gedomicilieerd is, maar er wel op regelmatige wijze verblijft, kan de helft van de voorziene korting krijgen, op voorwaarde dat er een bijkomend formulier ingevuld wordt. Het formulier kan je verkrijgen bij Zonnige Kempen.

Als een meerderjarig persoon bij je wil komen inwonen, moet je daarvoor de schriftelijke goedkeuring van Zonnige Kempen krijgen. Bij een goedkeuring kan de huurprijs vanaf de volgende maand worden aangepast.

Invaliditeit van 66% of meer

Als iemand in je gezin erkend is als invalide 66% bezorg je ons:

–          Ofwel een attest van het ziekenfonds dat de periode vermeldt waarin de betrokken persoon een invaliditeitsuitkering heeft ontvangen. Dat attest moet jaarlijks opnieuw bezorgd worden en een recente datum hebben. Het attest moet ook geldig zijn voor het volgende jaar.

Ofwel een attest van de FOD Sociale Zekerheid. Attesten van bepaalde duur moet je ons jaarlijks of na het verstrijken van de einddatum opnieuw bezorgen. Attesten van onbepaalde duur hoef je ons maar eenmalig te bezorgen.

Wat kan ik doen bij betaalproblemen?

Bij betalingsproblemen kan u zich wenden tot mevr. Sarah Van Avesaat op het telefoonnummer 014 54 19 41 (toets 3) of via het mailadres sarah.van.avesaat@zonnigekempen.be. Bij betalingsproblemen vragen wij zowel de zittende als de vertrokken huurders om hoe dan ook contact op te nemen met deze persoon om een oplossing uit te werken. Tevens kan u contact opnemen met het OCMW van uw gemeente.

Hoe kan ik een herstelling doorgeven?

Meld tijdig herstellingen waarvan je meent dat ze ten laste vallen van de huisvestingsmaatschappij zo spoedig mogelijk op het telefoonnummer 014 54 19 41 (keuzetoets 1). Dit geldt eveneens voor aanvragen voor herstellingen die ten laste van de huurder vallen, maar die je door de maatschappij tegen betaling wil laten herstellen.

Geef duidelijk je naam op en zeg dat het om een herstelling gaat. Vermeld de naam van de hoofdhuurder. Als je voor iemand anders belt, wees dan extra duidelijk. Geef het volledige adres op. Sommige straatnamen komen namelijk meerdere keren voor in de elf gemeenten van ons werkingsgebied. Nog te vaak begeven herstellers zich naar een foutief of onvolledig opgegeven adres. Overloop ter controle steeds mee de telefoonnummers die wij van je ter beschikking hebben. Onze herstellers zijn geen detectives en meestal ook geen straffe briefschrijvers. Ieder zijn job! Zeer regelmatig krijgen wij werkbons terug omdat de hersteller geen afspraak geregeld krijgt.

Omschrijf wat er precies aan de hand is. Wij moeten weten welke hersteller er dient gestuurd te worden. Probeer de oorzaak reeds zelf te achterhalen of schets duidelijk en volledig wat er zich voordoet. Een vochtige plek in huis kan verschillende oorzaken hebben. Zorg er mee voor dat meteen de juiste vakman wordt gezonden. Is het niet helemaal duidelijk wat er aan de hand is, vraag dan naar een medewerker van de onderhoudsdienst. Die kan, telefonisch of ter plaatse, meer klaarheid scheppen. Maak indien mogelijk dadelijk een afspraak. Als je onverwacht een gemaakte afspraak niet kan naleven, verwittig dan zo vlug mogelijk de hersteller of Zonnige Kempen.

De meldingen worden systematisch geregistreerd en omgezet in werkbons. Indien nodig (bijvoorbeeld bij toenemende schade) kan je steeds om het werkbonnummer en de toegekende prioriteit vragen of een afschrift laten toesturen. Vanop afstand is het niet altijd onmiddellijk mogelijk om uit te maken of de herstelling ten laste van de huurder of de maatschappij valt. Wij proberen je hierover echter zo goed mogelijk te informeren.

Zonnige Kempen verwittigt de hersteller (firma, zelfstandige, eigen onderhoudsdienst) per fax en in zeer dringende gevallen ook telefonisch. Het is niet mogelijk om de werken onmiddellijk in te plannen. De meeste herstellers werken voor firma’s of zijn zelfstandigen en maken zelf hun planning op. Wij vragen alle herstellers om tijdig telefonisch met je contact op te nemen voor verdere afspraken. Bedenk ook dat de benodigde tijdsduur voor herstellingen zeer moeilijk is in te schatten (zeker als ze vaag omschreven zijn) en we vragen dan ook enig begrip te hebben voor verschuivende of uitgestelde afspraken. Wij vragen de herstellers in de mate van het mogelijke te verwittigen bij gewijzigde afspraken en een bericht na te laten als ze bij jou voor de deur zouden staan.

Indien de vooropgestelde periode dreigt te verlopen zonder dat de herstelling werd uitgevoerd, verwittig je Zonnige Kempen, die de betrokken hersteller herinnert aan zijn werkopdracht. Zo nodig wordt de prioriteit aangepast en krijg je het telefoonnummer van de hersteller om zelf contact op te nemen. Als er geen redelijke termijn kan worden nageleefd, proberen wij iemand anders te zoeken voor de opdracht.

Wij vragen eveneens dat alle herstellers ter plaatse een werkbon laten aftekenen. Op dit document kan je eventuele opmerkingen noteren. Bij dringende of ernstige klachten over herstellingen kan je je schriftelijk of telefonisch richten tot het hoofd van de onderhoudsdienst.

Voor welke herstellingen sta je als huurder zelf in? (‘Instaan voor’ wil hier zeggen: zelf of met hulp van anderen doen of voor zijn rekening laten doen. Verdere details worden geregeld in het huurcontract en zijn bijlagen, de wet, de rechtspraak en de plaatselijke gebruiken.)

 • de huurherstellingen (kleine herstellingen die ten laste zijn van de huurder)
 • ontstoppen van leidingen
 • herstellingen van eigen schade of schade door inwonenden
 • regelen van schade door bezoekers
 • herstel na schade veroorzaakt door gebrekkige melding (aan de maatschappij, de omwonenden, …)
 • teruggave van de woning in de oorspronkelijke staat (uitgezonderd normale slijtage en zaken die schriftelijk anders zijn overeengekomen, bijvoorbeeld bij aanpassingen)

Enkele voorbeelden

 • Het waait stevig, een deur of raam smakt dicht en het glas breekt: die herstelling is voor de huurder.
 • De sifon onder de gootsteen lekt. De huurder heeft het wel gemerkt, maar niets gedaan om het lek te dichten of het water op te vangen in een kom. Op den duur is er waterschade aan de kast. De kosten zijn voor de huurder.
 • Eén of enkele stenen plintjes moeten worden teruggeplaatst of vervangen: dat is een huurherstelling, ten laste van de huurder.
 • Een ligbad wordt voortdurend als douche gebruikt, waardoor er vochtschade ontstaat. Ook die kosten zijn voor de huurder.
 • Een huurder heeft de scharnieren van een dakraam nog nooit gesmeerd of zet het raam nooit vast als het wat harder waait. Daardoor kan het raam voortijdig verslijten of kapot gaan. De huurder betaalt, want hij was geen ‘goed huisvader’.

Hoe kan ik een probleem melden?

Als sociale huisvestingsmaatschappij worden we in onze hedendaagse samenleving steeds vaker geconfronteerd met buurtproblemen / verschillende vormen van overlast. Alsmaar vaker stellen we vast dat de leefbaarheid van een wijk in het gedrang komt door verschillende bronnen van ergernissen bij onze huurders. Het hebben van goede sociale contacten is nochtans van groot belang om het ontstaan van conflicten te vermijden. Deze sociale relaties bepalen voor vele huurders vaak mede de kwaliteit van de woonomgeving en daarmee ook hun persoonlijk welzijn. Je kan problemen aan het licht brengen door deze te melden. Het is voor de SHM uiteraard niet altijd makkelijk om zo’n melding naar waarde te schatten, maar het is in elk geval belangrijk elke melding zo neutraal mogelijk te behandelen.

Voor welke vragen kan je bij Zonnige Kempen terecht?

 • Vragen over en/of meldingen over inbreuken op de regelgeving van Zonnige Kempen die overlast veroorzaken;
 • Ziezo;
 • Inwendig reglement;
 • Huurovereenkomst;
 • Andere vormen van overlast;
 • Kortom: “… alle hinder die de normale last overstijgt en daardoor het harmonieus en veilig samenleven van burgers bemoeilijkt.”

Kleine ergernissen leiden al te vaak tot uit de hand lopende burenruzies. Door duidelijkheid en een goede communicatie kunnen vaak vele problemen voorkomen worden. Ons doel is een duidelijk aanspreekpunt te zijn voor huurders met vragen over een van deze onderwerpen. Indien nodig kunnen huurders doorverwezen worden naar andere diensten. 

Als je een probleem wil melden aan Zonnige Kempen:

Je kan ons telefonisch bereiken op het nummer 014 54 19 41.

Opgelet!

 • Zonnige Kempen behandelt GEEN ANONIEME meldingen!
 • Zonnige Kempen behandelt alleen schriftelijke meldingen!

Hoe kan je ons bereiken?

 • Je kan problemen melden via het standaard meldingsformulier dat je hier kan downloaden;
 • Je mag echter ook gewoon een brief schrijven met jouw opmerkingen;
 • Je kan ons dit per post toesturen, e-mailen of binnenbrengen.

Kan ik een garage, carport of staanplaats huren?

Je kan hier een aanvraagformulier voor het huren van een garage downloaden.

Voor meer inlichtingen kan je terecht op nr. 014 54 19 41.

Kan ik mijn garage, carport of staanplaats opzeggen?

Mag ik een huisdier houden?

In principe is het verboden huisdieren te houden binnen het patrimonium van Zonnige kempen, maar er kunnen gemotiveerde schriftelijke afwijkingen worden aangevraagd. Wanneer je een huisdier wil nemen, dien je hiervoor een schriftelijke aanvraag te doen via onderstaand aanvraagformulier.

Voor je een huisdier neemt, moet je eerst de schriftelijke goedkeuring van Zonnige Kempen afwachten. Zonnige Kempen zal de aanvraag beoordelen op basis van enkele criteria. Deze kan je nalezen in de reglementering hieromtrent.

Wanneer het dier echter hinder veroorzaakt, hetzij door lawaai, geuren of welke andere oorzaak ook, kan deze toelating opnieuw ingetrokken worden. De huurder verbindt zich ertoe zorg te dragen voor het dier zodat er geen hinder veroorzaakt wordt.

Mag ik een tuinhuisje plaatsen?

Om een aanvraag te doen voor het plaatsen van een tuinhuisje moet je steeds een brief (voorzien van een plannetje of een beschrijving van het tuinhuis) te richten aan:

Zonnige Kempen – t.a.v. de directie – Grote Markt 39 – 2260 Westerlo

Bij volgende gevallen kan Zonnige Kempen een goedkeuring geven voor houten tuinhuisjes:

 • inplanting in achtertuin, tegen bestaande vergunde muur, of op ten minste 1 m van de perceelsgrens;
 • minimum afstand tot de woning 4m;
 • maximaal oppervlakte van 6m² voor huurwoningen;
 • hoogte kroonlijst max. 2,5 m en nok max. 3m.

Uitvoering

 • voor fundering of vloerplaat wordt geen stortbeton gebruikt;
 • vloer uit hout of elementen op zandbed (dals, klinkers, …);
 • afwerking: onbehandeld, drenking en/of (semi)transparante houtbeits;
 • het niet-gebruikte hemelwater van het dak infiltreert op het eigen perceel.

Voor alle andere gevallen is een bijkomende vergunning van de gemeente noodzakelijk.

Nog enkele administratieve bepalingen

 • het tuinhuis dient gebruikt te worden als bergplaats;
 • Zonnige Kempen doet afstand van natrekking tot het einde van de huurovereenkomst maar kan deze steeds éénzijdig herroepen bij aangetekend schrijven en mits schriftelijke instemming overdragen naar de volgende huurder;
 • Zonnige Kempen komt niet tussen in de werken, onderhoud, de overname of aansprakelijkheid (de huurder dient de waarde van het tuinhuis mee op te nemen in zijn brandverzekering);
 • bij einde huurovereenkomst wordt het gehuurde goed in zijn oorspronkelijke staat hersteld, behoudens schriftelijke andersluidende afspraken tussen betrokken partijen.

Uitzonderingen op deze regels zijn de woningen gelegen te

 • Hulshout-Houtvenne, Grote en Kleine Waterstraat (woningen Zonnige Kempen)
 • Heist-o/d-Berg-Booischot-Pijpelheide, Kapelaan Francklaan (even nrs. 4 t.e.m. 22)
 • Westerlo-Zoerle-Parwijs, Sint-Antoniuspleintje en Zoerledorp

Zij blijven onderhevig aan een uitdrukkelijke toestemming op basis van een geëigende regelgeving.

Voordat je de handen uit de mouwen steekt, informeer je je dus best zo grondig mogelijk over wat kan en niet kan. Voor vragen wat betreft de bouwvergunning, richt je je best tot de gemeentelijke diensten.

Mag ik een haag planten of een afsluiting plaatsen?

Dit zijn de voorwaarden:

Mandelige haag (“op de scheiding”)

 • schriftelijk akkoord tussen huurder en aanpalende partij(en) noodzakelijk (enerzijds huurder Zonnige Kempen en Zonnige Kempen en anderzijds ofwel huurder Zonnige Kempen ofwel eigenaar en indien verhuurd ook huurder aanpalend perceel)
 • de toestemming wordt gegeven voor de kortste (maar vernieuwbare) termijn uit: een periode van vijfentwintig jaar – tot einde huur van één van de aanpalende huurders – einde eigendom van één van de aanpalende eigenaars
 • het werk of de kosten van het onderhoud vallen ten laste van de aanpalende huurders of indien niet verhuurd de aanpalende eigenaars
 • de partijen komen overeen dat het planten van de haag geen recht van opstal betreft
 • het betreft snoeibare haagplanten (geen bomen, leibomen, klimplanten, coniferen, …)
 • hoogte: tot ten hoogste 1,20 m tussen voortuinen en langs openbaar domein – tot ten hoogste 2 m tussen zijtuinstroken (voorbij de rooilijn) en achtertuinen
 • er mogen geen hagen geplant worden tussen openbare voortuinen of tussen twee tuinen met gemeenschappelijk door de overheid aangelegd groen

Haag op het eigen perceel

 • tenminste een halve meter van de perceelsgrens geplant (of meer indien het plaatselijk gebruik dit vereist)
 • het akkoord van de aanpalende is niet verplicht
 • de toestemming wordt gegeven door Zonnige Kempen voor de kortste (maar vernieuwbare termijn) uit: een periode van vijfentwintig jaar – tot einde huur – tot overdracht eigendom
 • de huurder neemt het werk of de kosten voor het onderhoud van de haag voor zich
 • de huurder verkrijgt geen recht van opstal over de haag
 • er dient rekening mee gehouden te worden dat de aanpalende overgroeiende takken en wortels tot de perceelsgrens mag afkorten
 • het betreft snoeibare haagplanten (geen bomen, leibomen, klimplanten, coniferen, …)
 • hoogte: tot ten hoogste 1,20 m tussen voortuinen en langs openbaar domein – in zijtuinen mag op een afstand van tenminste 3 m (of meer indien plaatselijke voorschriften of gebruiken dit vereisen) vanaf het openbaar domein een hoogte van 2 m aangehouden worden – tot ten hoogste 2,00 m tussen zijtuinstroken (voorbij de rooilijn), achtertuinen
 • er mogen geen hagen geplant worden in openbare voortuinen of in voortuinen met gemeenschappelijk door de overheid aangelegd groen

Mag ik een schotelantenne plaatsen?

Om een aanvraag te doen voor het plaatsen van een veranda dient u steeds een brief (voorzien van een plannetje of een beschrijving van de veranda) te richten aan:

Zonnige Kempen – T.a.v. de directie – Grote Markt 39 – 2260 Westerlo

Zonnige Kempen kan hiervoor een goedkeuring geven indien aan onderstaande eisen wordt voldaan:

Uitvoering

 • constructie in gelakte aluminium profielen, kleur aan te passen aan het bestaande schrijnwerk
 • dakbedekking in vlakke kunststofplaten (golfplaten e.d. worden niet toegestaan)
 • maximale bijkomende bouwdiepte 3 meter
 • indien verlenging of bijkomende oprichting van muren noodzakelijk is dien dit te gebeuren met gevelsteen die de bestaande gevelsteen zo dicht mogelijk benadert qua afmetingen en uitzicht en uitgevoerd volgens goed vakmanschap
 • de vloer in de veranda dient minimum een gelijkwaardige vloer te zijn dan de huidige terrasvloer
 • bij verlenging van de tuinmuren dient deze, met voorafgaandelijke toestemming van de eigenaar, langs beide zijden uitgevoerd te worden in gevelsteen
 • alvorens de werken te starten dient een bouwvergunning aangevraagd te worden en een kopie hiervan af te geven op ons secretariaatl

Alvorens met de werken te starten dient u uiteraard een bouwvergunning aan te vragen en een kopie hiervan af te geven op ons secretariaat. Ook na de uitvoering van de werken dient Zonnige Kempen hiervan verwittigd te worden zodat kan worden nagegaan of de werken op een degelijke manier werden uitgevoerd. U dient ook uw verzekering hierover in te lichten na uitvoering van de werken.

Bij verhuizing dient ofwel

 • de constructie in goede staat ter plaatse te blijven, zonder aanspraak te kunnen maken op enige vergoeding
 • de constructie verwijderd te worden met herstelling van de oorsronkelijke toestand. Na verhuizing zal er door onze diensten nagegaan worden of aan deze laatste voorwaarden is voldaan. Indien dit niet het geval is zullen de nodige herstellingen uitegvoerd worden op kosten van de vertrekkende huurder.

Voor meer inlichtingen kan je terecht op nr. 014 54 19 41.