Huurdersverplichting VDAB

Vanaf 1 januari 2023 moet je je als huurder van een sociale woning inschrijven bij VDAB als je nog niet werkt. Deze verplichting geldt voor jou en je echtgeno(o)t(e), wettelijke samenwoner of feitelijke partner met wie je al één jaar samenwoont.


Wie moet zich inschrijven bij VDAB?

Je moet je inschrijven bij VDAB als je (nu of in de toekomst):

 • niet werkt (als werknemer of zelfstandige)
 • tussen 18 jaar en 65 jaar bent
 • nog niet bent ingeschreven als werkzoekende bij VDAB


Wie moet zich niet inschrijven bij VDAB?

 • Ontvang je een leefloon van het OCMW? Dan hoef je niets extra te doen. Het OCMW volgt deze stappen dan met je op.
 • Ben je arbeidsongeschikt, invalide of heb je een erkende handicap? Dan moet je niet voldoen aan deze verplichting. De verhuurder zal dit nagaan.

Opgelet: wijzigt je situatie in de toekomst (bv. je werkt niet langer of je bent niet langer arbeidsongeschikt)? Dan kan het zijn dat je wel moet voldoen en je wel moet inschrijven bij VDAB om aan de huurdersverplichting te voldoen.


Ik ben student en ik huur een sociale woning. Moet ik mij inschrijven bij VDAB?

Ja, behalve als je een inkomen hebt omwille van een studentenjob. Dan moet je je niet inschrijven. Je bent dan namelijk beroepsactief.

Ik ben onthaalouder en huur een sociale woning. Moet ik mij inschrijven bij VDAB?

Neen, je moet je niet inschrijven, want je bent beroepsactief.

Ik ben met brugpensioen. Moet ik mij inschrijven bij VDAB?

Het brugpensioen (of SWT) is een regeling waardoor oudere werknemers na ontslag een bedrijfstoeslag krijgen naast hun werkloosheidsuitkering. Om in aanmerking te komen voor SWT moet je aan strenge leeftijds- en loopbaanvoorwaarden voldoen. Het is dus geen pensioen in de strikte zin van het woord, maar behoort tot het stelsel van werkloosheid. Personen in dit stelsel zijn in principe verplicht om zich – aangepast – beschikbaar te houden voor de arbeidsmarkt tot 65 jaar. Dat houdt onder meer in dat je je ook moet inschrijven als werkzoekende. Onder bepaalde voorwaarden kan je een vrijstelling aanvragen bij RVA en dan moet je je dus niet inschrijven bij VDAB.

Ik ontvang een weduwe-/ of overlevingspensioen. Moet ik mij inschrijven bij VDAB?

Neen. Pensioengerechtigden hoeven zich niet in te schrijven bij VDAB, ook niet wanneer zij jonger zijn dan 65 jaar. Zij vallen onder de uitzonderingsvoorwaarde ‘uitkeringsgerechtigden voor wie een uitzondering geldt in het kader van billijkheidsredenen’.

1 huurder ontvangt een gezinspensioen en de partner niet. Moet die partner zich dan inschrijven bij VDAB?

Ja. Het gezinspensioen geldt alleen voor de pensioengerechtigde, niet voor de partner.

Ik ben een sociale huurder die mantelzorg verleent. Moet ik mij inschrijven bij VDAB?

Ja, mantelzorgers zijn niet vrijgesteld van de huurdersverplichting, ook niet wanneer ze een vergoeding krijgen. Een werkzoekende kan wel een aanvraag indienen om een recht op vrijstelling om te solliciteren te krijgen.

Meer info daarover vind je op de website van RVA.


Ik ben huismoeder/-vader en dat is een bewuste keuze. Moet ik mij inschrijven bij VDAB?

Ja. Je bent dan niet beroepsactief en valt niet onder de uitzondering. De verplichting is beperkt tot inschrijving bij de VDAB.


Ik kan niet werken om medische redenen. Moet ik mij inschrijven bij VDAB?

Dit is afhankelijk van de medische redenen.

Kan je niet werken omwille van arbeidsongeschiktheid, invaliditeit of erkende handicap?

 • Ja >> dan moet je je niet inschrijven bij VDAB.
 • Nee >> Er zijn andere medische redenen. Dan moet je je wel inschrijven bij VDAB. De verplichting is beperkt tot inschrijving bij de VDAB.


Ik kan tijdelijk niet werken omwille van arbeidsongeschiktheid. Moet ik mij inschrijven bij VDAB?

Je moet als huurder op elk moment voldoen aan de huurdersverplichting en zal dus, op het moment dat je niet meer voldoet aan de uitzonderingsvoorwaarden, je inschrijving in orde moeten brengen. De verhuurder voert een driejaarlijkse controle uit. Als de verhuurder op een ander moment zou vaststellen dat de huurder niet voldoet aan zijn huurdersverplichting, dan kan hij dat ook signaleren aan de toezichthouder.


Tegen wanneer moet je je inschrijven?

Je hebt tot en met 31 maart 2023 de tijd om je inschrijving bij VDAB in orde te maken.

 
Wat gebeurt er als ik me niet inschrijf?

Vanaf 1 april 2023 gebeuren er controles bij alle huurders. Voldoe je niet aan deze verplichting? Dan verwittigt Zonnige Kempen de toezichthouder die je een administratieve geldboete kan opleggen.

 
Hoe kan je je inschrijven bij VDAB?

   1. Bij voorkeur online via de ‘Schrijf je in’-knop op vdab.be. Let op: het is niet voldoende om een VDAB-account aan te maken; je moet je inschrijven als werkzoekende.
   2. Telefonisch via het gratis nummer 0800 30 700 en dit elke werkdag van 08.00 tot 16.30. Een VDAB-bemiddelaar helpt je verder met je inschrijving. Je kan op dit nummer niet terecht voor vragen over de verplichting en wetswijziging!
   3. Via een werkwinkel van VDAB.

Opgelet! Wil je je als derdelander inschrijven?


 
Heb je vragen over deze verplichting?

Dan kan je terecht bij Zonnige Kempen via 014 54 19 41 of info@zonnigekempen.be.

Geplaatst in .