Veelgestelde vragen

Algemeen

Categorie: Algemeen

In een aantal gevallen kan je geschrapt worden van de wachtlijst:

 • als je dit zelf vraagt;
 • als we je een sociale woning aanbieden en je hebt die aanvaard;
 • als je niet langer voldoet aan de toelatingsvoorwaarden;
 • als je onjuiste of onvolledige verklaringen of gegevens te kwader trouw hebt afgelegd;
 • als je tweemaal ongegrond weigert of niet reageert op een toewijzingsbrief waarin we je een woning aanbieden die beantwoordt aan jouw keuze qua ligging, type en maximale huurprijs.

Ik wil een sociale woning huren

Niet iedereen kan een sociale woning huren. Je moet voldoen aan de voorwaarden:

 • Je bent ingeschreven in het bevolkings- of vreemdelingenregister;
 • Je bent 18 jaar of ouder;
 • Je inkomen is niet te hoog;
 • Je hebt geen eigendom;
 • Je kent de Nederlandse taal op niveau A2.

1. Je bent ingeschreven in het bevolkings- of vreemdelingenregister

Je moet ingeschreven zijn in het Belgisch bevolkingsregister of het vreemdelingenregister. Je hebt dus een domicilie- of referentieadres.

Je kan niet inschrijven als je:

 • in het wachtregister staat,
 • ambtelijk geschrapt bent,
 • in het buitenland woont.

2. Je bent 18 jaar of ouder

Je kan je alleen maar inschrijven als jij (en je partner) ouder zijn dan 18 jaar.

Er zijn 2 uitzonderingen:

 1. Ben je nog geen 18 jaar, maar woon je begeleid zelfstandig of ga je met begeleiding zelfstandig wonen? Dan kan je wel inschrijven. Je moet daarvoor een bewijs van een erkende dienst voor begeleid zelfstandig wonen binnenbrengen bij ons.
 2. Ben je een ontvoogde minderjarige (wettelijk geen ouders of familieleden die voor je zorgen) Dan kan je wel inschrijven. Bezorg ons het vonnis.

3. Je inkomen is niet te hoog

Je inkomen mag niet te hoog zijn. Met inkomen bedoelen we het gezamenlijk belastbaar inkomen, afzonderlijk belastbaar inkomen, inkomensvervangende tegemoetkoming (IVT), leefloon en de van belasting vrijgestelde beroepsinkomsten uit het buitenland of verworven bij een Europese of internationale instelling.

Enkel het inkomen van de toekomstige referentiehuurder en zijn of haar partner (gehuwde) of feitelijke of wettelijke samenwoner die mee de woning gaat bewonen, telt mee.

Wij kijken naar het inkomen van het meest recente jaar (maximum drie jaar oud) waarvoor een aanslagbiljet beschikbaar is.

Als het inkomen de inkomensgrens overschrijdt of als niemand een inkomen heeft, dan kijken we naar het huidige inkomen.

Het maximale inkomen als je inschrijft in 2023 bedraagt:

Jouw gezinstypeGeïndexeerde inkomensgrens 2023
Alleenstaande28.105 euro
Alleenstaande met handicap30.460 euro
Iedere andere persoon zonder kinderen42.156 euro
Verhoging per persoon ten laste*2.356 euro

* Een persoon ten laste betekent:

 • een kind dat op jouw adres is ingeschreven en dat minderjarig is of een kind voor wie kinderbijslag wordt uitbetaald.
 • jouw kind dat regelmatig bij jou verblijft en minderjarig is of voor wie kinderbijslag wordt uitbetaald.
 • iemand die erkend is als ernstig gehandicapt.

Zit je in collectieve schuldenregeling, budgetbegeleiding of budgetbeheer?

➡ We kijken naar je actueel besteedbaar inkomen. Was het inkomen van het jaar van je meest recente aanslagbiljet te hoog, maar verdien je nu minder? Dan kijken we naar je inkomen in minstens drie van de afgelopen zes maanden.

4. Je hebt geen eigendom

Je kan niet inschrijven als je een woning of bouwgrond volledig of gedeeltelijk:

 • in volle eigendom, vruchtgebruik, erfpacht of opstal hebt.
 • in erfpacht, opstal of vruchtgebruik hebt gegeven.

Deze voorwaarde geldt voor de toekomstige referentiehuurder. Ze geldt ook voor de persoon die met de referentiehuurder gehuwd is, die ermee wettelijk samenwoont of die de feitelijke partner is en de woning mee zal bewonen.

Bracht je als zaakvoerder, bestuurder of aandeelhouder een woning of bouwgrond in een vennootschap in? Dan kan je ook niet inschrijven.

Er zijn een paar uitzonderingen:

 • Je woning is onbewoonbaar of ongeschikt verklaard. Dit gebeurde maximaal 2 maanden voor jouw inschrijving.
 • Jouw woning is onaangepast aan je fysieke beperking.
 • Je hebt een handicap en komt in aanmerking voor een ADL-woning (aangepaste woning).
 • Je hebt een woning in een ruimtelijke bestemmingszone in België waar wonen niet mag (zoals een campingverblijf).
 • Je verliest het beheer van je woning door een collectieve schuldenregeling of een faillissement.
 • Je hebt een eigendom met een (ex-)partner die de woning niet mee gaat bewonen.
 • Je hebt een woning of bouwgrond gedeeltelijk in eigendom(srecht) kosteloos verworven, bijvoorbeeld via een erfenis of schenking.

5. Taalbereidheid

Vanaf 1 januari 2023 moet een sociale huurder de Nederlandse taal kennen op niveau A2 van het Europees Referentiekader voor Moderne Talen. Je moet dit niveau hebben binnen de 2 jaar na de start van je huurovereenkomst.

Voldoe je aan de voorwaarden om een sociale woning te huren?

Zo kan je je inschrijven.

Om een sociale woning te huren, moet je je inschrijven in het register van de kandidaat-huurders. Je kan je inschrijven als je voldoet aan alle toelatingsvoorwaarden, die vind je hier.

Als dat het geval is, kan je je inschrijven door ons dit formulier en deze privacyovereenkomst te bezorgen. Voeg daarbij ook alle nodige documenten.

Als je dossier in orde is, kom je op het kandidatenregister en krijg je een inschrijvingsbewijs toegestuurd met je inschrijvingsnummer.

Ik ben al ingeschreven bij Zonnige Kempen

Bij de toewijzing van een sociale woning houden we rekening met een aantal regels, in de volgorde zoals hieronder beschreven:

 1. de rationele bezetting: je krijgt enkel een woning toegewezen die overeenkomt met de grootte van je gezin
 2. verplichte voorrangregels: sommige mensen krijgen voorrang door de specifieke situatie waarin ze zich bevinden
 3. optionele voorrangregels: bewoners van de gemeente of van het werkingsgebied krijgen soms voorrang
 4. gemeentelijke toewijzingsreglementen
 5. datum van inschrijving of keuze

Als je ingeschreven bent, kan je in de toekomst een sociale woning bij ons huren. De toewijzingen gebeuren volgens datum van inschrijving. De persoon die het eerst inschreef, zal dus eerst een aanbod krijgen voor een sociale woning die voor zijn gezin past.

Hoe lang je moet wachten om een sociale woning te huren hangt af van het aantal kandidaten, het aantal gebouwde woningen in de gemeenten waarin je wil wonen, en vooral ook van de wettelijke voorrangsregels.

Bij je inschrijving geef je een voorkeur op qua ligging, woningtype en maximale huurprijs. Als je een toegewezen woning niet wil huren, mag je één keer de woning ongegrond weigeren. Je blijft dan nog kandidaat op de wachtlijst.

Je wordt wel van de wachtlijst geschrapt als je een tweede keer ongegrond weigert of niet reageert op een toewijzingsbrief.

Opgelet: bij de eerste ongegronde weigering van een woning, verlies je jouw recht op de huurpremie! Voor meer informatie surf je best naar www.wonenvlaanderen.be.

Als we jou een geschikte sociale woning aanbieden, ontvang je van ons een brief. Daarin staat wat je moet doen en welke papieren je ons nog moet bezorgen.

We controleren of je nog voldoet aan de toelatingsvoorwaarden. Als je de woning aanvaardt, ben je huurder en dus geen kandidaat-huurder meer. Als je in de toekomst een andere woning wenst, zal je je dus opnieuw moeten inschrijven.

Als je de aangeboden woning ongegrond weigert of als je niet reageert op de toewijzingsbrief dan geldt dit als een eerste weigering. Het zal dan minstens drie maanden duren vooraleer je weer een toewijzing kan krijgen, tenzij je dit anders vraagt. Bij een tweede ongegronde weigering of wanneer je voor een tweede keer nalaat om te reageren, zal je geschrapt worden als kandidaat.

Als je een grondige reden hebt om tijdelijk geen woning te aanvaarden (bv. ziekenhuisopname) dan kan je aan Zonnige Kempen vragen om je voor een bepaalde tijd geen woning aan te bieden. Als de reden aanvaard wordt, zal dit niet als een weigering beschouwd worden.

Verandert de samenstelling van je gezin? Dan moet je dit meteen melden.

 • Als het aantal bewoners verandert door overlijden of geboorte, moet je dit binnen de maand schriftelijk melden a.d.h.v. geboorteakte of overlijdensakte.
 • Als je trouwt of wettelijk gaat samenwonen, moet je dit als huurder, samen met je partner, aangetekend melden binnen de maand.
 • Als er iemand bij jou wil komen wonen, moet je hiervoor altijd schriftelijk toestemming vragen.
 • Als iemand de woning wil verlaten, moet je ons een nieuwe gezinssamenstelling bezorgen en de persoon die de woning wil verlaten moet dit schriftelijk aan ons laten weten. Je kan hiervoor het document ‘Eenzijdige opzeg’ gebruiken. De personen die blijven wonen, moeten ons de nodige documenten bezorgen i.v.m. de inkomsten, de beëindiging van het wettelijk samenwonen of het vonnis van de echtscheiding en de waarborg.

Ik ben huurder

Categorie: Ik ben huurder

Je kan de huurovereenkomst opzeggen met een aangetekend schrijven gericht aan onze maatschappij. De brief moet ondertekend worden door alle huurders. Vermeld in je aangetekende brief zeker:

 • je naam en het adres van de woning die je wil verlaten;
 • je nieuw adres;
 • een telefoonnummer waarop we je kunnen bellen;
 • het nummer van je bankrekening voor de terugstorting van de waarborg.

Om het je makkelijker te maken hebben we hieronder enkele documenten toegevoegd:

De opzegtermijn bedraagt:

 • bij verhuis naar een woning van een andere sociale bouwmaatschappij of een privéwoning: drie maanden, beginnend vanaf de eerste dag van de maand die volgt op de maand waarin de opzeg wordt gedaan;
 • bij overlijden: 2 maanden beginnend vanaf de eerste dag die volgt op de maand waarin de opzeg wordt gedaan. Als de erfgenamen de opzeg doen, moeten zij een attest van overlijden bezorgen;
 • bij opname in rusthuis: één maand, beginnend vanaf de eerste dag van de maand die volgt op de maand waarin de opzeg wordt gedaan. Als een familielid of derde persoon de opzeg doen, moet hij over een volmacht beschikken;
 • bij verhuis naar een andere woning binnen ons patrimonium: één maand, beginnend vanaf de eerste dag van de maand die volgt op de maand waarin de opzeg wordt gedaan. Dit is bij de ondertekening van de nieuwe huurovereenkomst. Je hoeft hier als huurder niets voor te doen, onze administratie doet hier zelf het nodige voor.

In het document dat je hier kan downloaden hebben we alles nog even op een rijtje gezet.

Categorie: Ik ben huurder

De Vlaamse Overheid bepaalt dit bedrag. Je vindt het exacte bedrag op de website van de VMSW. De betaling moet gebeuren voor het moment van overhandiging van de sleutels.

Categorie: Ik ben huurder

Je kan hier een aanvraagformulier voor het huren van een garage downloaden.

Om de garage, carport of staanplaats op te zeggen, bezorg je ons dit formulier.

Categorie: Ik ben huurder

Als je wil dat er iemand komt bijwonen in je huurwoning, moet je dit vooraf schriftelijk aanvragen bij Zonnige Kempen.

Als we je aanvraag goedkeuren, dan zullen we je huurprijs herberekenen. Het inkomen van de persoon die komt bijwonen, wordt dan ook meegeteld om je nieuwe huurprijs te bepalen.

Opgelet! Als Zonnige Kempen vaststelt dat er iemand is komen bijwonen, zonder dat je dit hebt aangevraagd en dus zonder goedkeuring, dan is er sprake van domiciliefraude. Deze fraude kan heel wat sancties of boetes tot gevolg hebben.

Categorie: Ik ben huurder

Bij een huuropzeg en bij het begin van een huurcontract, maken we een afspraak met de huurder om de plaatsbeschrijving op te maken. Het is belangrijk dat je deze afspraak stipt opvolgt en dat je op tijd aanwezig bent.

De plaatsbeschrijving is een beschrijving van de toestand en de woning: vloerbekleding, muren, stopcontacten, deuren, kranen, enz.  … Een medewerker van team patrimonium maakt deze beschrijving samen met de huurder op.

Dit is belangrijk voor de eindafrekening en de terugbetaling van de waarborg. De plaatsbeschrijving beschermt je als nieuwe huurder. Voor eventuele schade die al aanwezig is op het moment dat de plaatsbeschrijving genoteerd wordt, kan je later niet verantwoordelijk gesteld worden.

Laat je goed informeren over wat er van je verwacht wordt op het gebied van vloerbekleding, schilder- en behangwerken, verlichtingspunten, naamplaatjes op parlofoon, brievenbus en deurbel, enz. Informeer ook nog eens duidelijk naar welke zaken er voor jouw rekening zijn en welke door de huisvestingsmaatschappij betaald worden.

Categorie: Ik ben huurder

Bij betalingsproblemen kan je contact opnemen met Ellen Wuyts op het telefoonnummer 014 54 19 41 of via ellen.wuyts@zonnigekempen.be. Zij zal dan de mogelijkheden met jou bespreken.

Categorie: Ik ben huurder

Verandert de samenstelling van je gezin? Dan moet je dit meteen melden.

 • Als het aantal bewoners verandert door overlijden of geboorte, moet je dit binnen de maand schriftelijk melden a.d.h.v. geboorteakte of overlijdensakte.
 • Als je trouwt of wettelijk gaat samenwonen, moet je dit als huurder, samen met je partner, aangetekend melden binnen de maand.
 • Als er iemand bij jou wil komen wonen, moet je hiervoor altijd schriftelijk toestemming vragen.
 • Als iemand de woning wil verlaten, moet je ons een nieuwe gezinssamenstelling bezorgen en de persoon die de woning wil verlaten moet dit schriftelijk aan ons laten weten. Je kan hiervoor het document ‘Eenzijdige opzeg’ gebruiken. De personen die blijven wonen, moeten ons de nodige documenten bezorgen i.v.m. de inkomsten, de beëindiging van het wettelijk samenwonen of het vonnis van de echtscheiding en de waarborg.
Categorie: Ik ben huurder

Je huurcontract bestaat uit de ingevulde versie van de typehuurovereenkomst, samen met het huishoudelijk reglement en eventueel andere bijlagen. Het huishoudelijk reglement bevat de bijkomende rechten, plichten en afspraken.

Onderhoud en herstellingen

Eén van je voornaamste plichten als huurder is dat je herstellingen tijdig moet doorgeven aan onze technische dienst. Als je dat niet doet, is er sprake van nalatigheid en moet je zelf alle kosten betalen. Voor een aantal herstellingen staat de huurder zelf in, zoals de reparatie van de eigen schade en de kleine huurherstellingen. Voor grotere reparaties kan je contact opnemen met de dienst Herstellingen van Zonnige Kempen. Je kan er ook terecht voor reparaties die je door de maatschappij tegen betaling wil laten uitvoeren.

Om een herstelling door te geven, bel je naar het nummer 014 54 19 41. Je kan ook mailen naar herstellingen@zonnigekempen.be of het online formulier invullen. Zonnige Kempen verwittigt daarna een hersteller. Die zal met jou contact opnemen om een afspraak te maken. Hou er wel rekening mee dat bepaalde herstellingen niet onmiddellijk gedaan kunnen worden. Het is ook niet altijd even makkelijk om de tijdsduur van de werken in te schatten. We vragen dus om je begrip bij verschoven of uitgestelde afspraken.

Je ketel wordt om de twee jaar gereinigd en gecontroleerd door een gespecialiseerde onderhoudsfirma. Ondanks deze regelmatige reiniging en controle zal geen enkele ketel goed blijven functioneren, tenzij je zelf ook regelmatig het nodige onderhoud verzorgt.

Controle waterdruk

De huurder moet regelmatig controleren of de waterdruk op de CV-installatie voldoende is. Je kan de waterdruk aflezen op een metertje aan de CV-ketel. De waterdruk moet tussen de één en twee kilo/cm² zijn.

Bij onvoldoende druk kan de CV-ketel in storing vallen. Je moet dan de installatie bijvullen met water en daarna alle radiatoren ontluchten. Als je vaker dan twee keer per jaar moet bijvullen, moet je dit melden.

Ontluchten

Wanneer je borrelende geluiden in je CV-installatie hoort of als de radiatoren niet over de volledige oppervlakte opwarmen, dan zit er waarschijnlijk lucht in de leidingen of de radiatoren. Je moet dan de radiatoren ontluchten. Na het ontluchten zet je terug water bij op de ketel.

Je verwarming werkt niet?

Controleer of:

 • De stekker van de ketel in het stopcontact zit;
 • Er voldoende waterdruk is (tussen één en twee kilo/cm²);
 • De installatie ontlucht is;
 • De watertemperatuur van de ketel voldoende hoog staat;
 • De radiatorkranen geopend zijn;
 • De kamerthermostaat niet op te lage temperatuur staat afgesteld.

Als dit allemaal in orde is en de verwarming nog steeds niet werkt, bel je best naar Zonnige Kempen of de onderhoudsfirma.

Huurders bellen ons vaak voor verstopte leidingen. Als deze niet veroorzaakt worden door een breuk onder de grond of als een gevolg van een gebrekkige constructie, gebeuren de reparaties op kosten van de huurder. Nochtans kan je deze verstoppingen (en de bijhorende kosten) meestal voorkomen.

Let er op dat je geen voorwerpen of producten door het toilet of de gootsteen spoelt die een verstopping kunnen veroorzaken. Zo zijn olie en vetten, etenswaren, allerlei vochtige doekjes en GFT- of ander afval volledig uit den boze.

Wees ook matig met je wasmiddelen, want te veel zeep bij de vaat of de schoonmaak kan leiden tot klontervorming in de rioleringsputten. Probeer je wasmiddelen dus te doseren en gebruik bij voorkeur een vloeibaar wasmiddel.

Vocht in huis is een vaak voorkomend probleem. Optrekkend vocht of doorslaande muren zijn dan de meest genoemde oorzaken. In vele gevallen blijkt het vocht echter vooral van binnen de woning zelf te komen.

Met volgende tips kan je vochtproblemen in je woning voorkomen:

 • Zelfs als je overdag niet thuis bent, moet je er voor zorgen dat het niet té koud wordt in de woning. Te zuinig verwarmen kan namelijk ook een vochtprobleem veroorzaken.
 • Tijdens het koken, moet je ventileren om het vrijgekomen vocht weg te krijgen. Het gebruik van een dampkap is daarbij zeer belangrijk.
 • Zet de dampkap tijdens het koken op de hoogste stand. Laat ook na het koken de dampkap nog even aanstaan. Zet ook steeds een deksel op de kookpot: zo voorkom je dat er veel water in de lucht komt én bespaar je bovendien energie.
 • De badkamer is een vochtige ruimte. Ventileer daarom de badkamer regelmatig en zorg ook bij het douchen of baden voor voldoende ventilatie. Droog na het douchen de natte wanden en vloer op.
 • Laat na het baden het bad meteen leeglopen.
 • In een vochtig huis zet je de meubels beter niet vlak tegen de muur. Enkele centimeters afstand tussen meubel en muur volstaan al om daar voldoende luchtcirculatie te krijgen. Hierdoor kan geen vocht neerslaan en worden je meubels niet beschadigd.
 • Als er meer mensen in een kamer zijn, is het aangeraden om altijd een raampje of een van de verluchtingsroosters boven het raam te laten openstaan. Hoe meer mensen in een ruimte, hoe groter de behoefte aan verse lucht. Verlucht daarom dagelijks je woning.
 • Plak in geen geval de verluchtingsroosters dicht.
 • De was binnenshuis drogen op een droogrek veroorzaakt heel wat waterdamp. Bij een goed aangesloten droogkast krijg je geen of slechts weinig waterdamp in je woning. Als de was binnenshuis drogen de oorzaak van vochtoverlast is, overweeg dan de aankoop van een droogkast. Als je toch niet anders kan dan de was binnen op een droogrek te laten drogen, zorg dan zeker voor een goede verluchting. Zet daarom bijvoorbeeld een raam of een verluchtingsrooster open.
 • Een sterke afkoeling van de kamer zuigt de nog warme lucht naar de koudste muren of hoeken. Daar koelt ze plots af en laat condensatie (en schimmels) achter. Het is daarom aangeraden de verwarming tijdens het stookseizoen niet lager te zetten dan 16 graden.

Balkon en traliewerk

 • Reinig jaarlijks de leuningen en het traliewerk van de balkons.
 • Verwittig Zonnige Kempen meteen wanneer er een leuning los zit.

Binnendeuren

 • Was de binnendeuren af met water en detergent.
 • Schilder geverfde deuren opnieuw als de verf versleten is.

Buitendeuren

 • Was de buitendeuren af met water en detergent.
 • Onderhoud het schilderwerk van je deur langs de binnenzijde.

Dak

Opgelet!

 • Je mag niet op het dak lopen, ook niet op een plat dak.
 • Je mag het onderhoud van je dak nooit zelf doen.
 • Plaats geen schotelantennes op het dak. Neem eerst contact op met Zonnige Kempen.
 • Meld ieder lek meteen aan Zonnige Kempen.

Dakgoten en afvoerpijpen

 • Reinig de dakgoot minstens één keer per jaar. Je doet dit best na het vallen van de bladeren.

Dakramen of Velux

 • Poets regelmatig het glas en het schrijnwerk van de dakramen.

Deurbel – parlofoon – videofoon

 • Reinig de snoeren en de drukknoppen met een licht vochtige doek met een beetje detergent.

Dorpels – tabletten – vensterbanken

 • Reinig de dorpels en de tabletten samen met het onderhoud van de vensters.
 • Gebruik nooit bijtende producten op dorpels en tabletten.
 • Je mag niet in dorpels of tabletten boren, schroeven en nagelen.
 • Je mag dorpels en tabletten ook niet schilderen.

Elektrische vloerverwarming

Opgelet!

 • Je mag het onderhoud van je elektrische verwarming niet zelf doen.
 • Bij een defect bel je naar Zonnige Kempen of de onderhoudsfirma.
 • De onderhoudsfirma komt langs om de centrale verwarming na te kijken en zuiver te maken.
 • Is er een defect en heb je een onderhoudscontract? Verwittig dan de firma die het onderhoud doet. Op de ketel hangt meestal een sticker met de naam en het nummer van de onderhoudsfirma. Zie je geen sticker? Bel dan naar Zonnige Kempen.

Garagepoort

 • Was de garagepoort regelmatig af met water en detergent.
 • Smeer indien nodig de geleiders, het slot en de scharnieren.

Gevel

Opgelet!

 • Je mag geen gaten kappen of boren in de gevel.
 • Je mag geen bloembakken of houten latten vastmaken aan de gevel.
 • Je mag de gevel niet zelf schilderen.

Glas

 • Poets minstens één keer per maand de ruiten.
 • Verlucht je woning regelmatig. Verlucht vooral de keuken, de slaapkamers en de badkamer. Zo voorkom je condens (= vocht op de ramen of muren).

Kranen

 • Ontkalk de kranen met azijn.
 • Draai één keer per jaar de kleine afsluitkraantjes aan het toilet en lavabo open en dicht.
 • Is er een defect aan de hoofdkraan of waterteller? Verwittig dan de watermaatschappij.

Lavabo – douche – bad – gootsteen

 • Reinig en droog het bad en de gootsteen na elk gebruik. Verwijder haren uit de afvoer.
 • Reinig de lavabo, het bad, de douche en de gootsteen met de juiste schoonmaakmiddelen. Gebruik nooit bijtende middelen.
 • Giet in de zomer altijd wat water in volledig verdampte sifons om geurhinder ten gevolge van droogstaande sifons te vermijden.

Muurtegels

 • Poets de tegels regelmatig met water en detergent.
 • Bij kalkaanslag gebruik je lauw water met azijn.

Opgelet: gebruik het bad niet als douche als je muurtegels niet tot tegen het plafond komen.

Oprit – paden – terras

 • Groenaanslag en vuil op je oprit of terras kan je verwijderen met javelwater of, bij voorkeur, een milieuvriendelijk biologisch alternatief.
 • Zijn er olievlekken op je terras of oprit? In de doe-het-zelfzaak kan je producten vinden om deze vlekken te verwijderen.

Pleisterwerk muren en plafond

 • Reinig het plafond met water en een schoonmaakmiddel.

Plinten

 • Reinig de plinten met een vochtige doek en detergent.
 • Vernis of schilder houten plinten wanneer de verflaag versleten is.

Radiatoren

 • Draai de kranen van de radiatoren elke maand eens open en dicht om een blokkage te vermijden.
 • Bescherm de radiatoren tegen bevriezing.

Ramen

 • Schilder houten ramen aan de binnenkant als de verflaag versleten is.
 • Maak regelmatig de afvoergaatjes van de ramen vrij. Gebruik hiervoor eventueel een breinaald om de gaatjes van binnen naar buiten te ontstoppen. Daardoor kan condenswater op de ramen of de profielen naar buiten afgevoerd worden.
 • Schilder nooit ramen in aluminium of kunststof. Was ze enkel af.
 • Boor geen gaten in de ramen.

Rolluiken

 • Poets éénmaal per jaar de buitenkant van de rolluiken met water en detergent.

Schoorsteen

 • Gebruik je een schoorsteen? Laat deze dan elk jaar reinigen door een erkend schoorsteenveger. Vraag een attest dat de schoorsteen geveegd is.
 • Schoorstenen moeten ook gereinigd worden als je de woning verlaat.

Spiegels

 • Reinig de spiegels elke week met water en een schoonmaakmiddel.

Tellers en meters

 • Bescherm de watertellers tegen de vorst.
 • Draai de waterkraan dicht als je voor lange tijd afwezig bent.

Thermostaat

 • Kan je de thermostaat niet afstellen omdat je geen handleiding hebt? Neem dan contact op met de sociale huisvestingsmaatschappij.
 • Laat je woning nooit afkoelen tot minder dan 10 graden als je meerdere dagen afwezig bent.
 • Zet tijdens de nacht de thermostaat niet lager dan 16 graden.
 • Vervang indien nodig de batterijen van de thermostaat.

Trappen

 • Reinig de trap met een zacht schoonmaakmiddel.
 • Schilder of vernis een geverfde of geverniste trap als de verflaag versleten is.
 • Schilder nooit een geverniste trap!

Tuin

 • Verwijder het onkruid en maai het gras om de twee weken in de zomer en de lente.
 • Snoei struiken, planten en hagen elk jaar. Hou de haag lager dan 1.80 meter.

Ventilatie en roosters voor verluchting

 • Hou de ventilatie en de roosters voor de verluchting altijd open, ook in de winter.
 • Hou de roosters vrij van stof. Reinig ze met de stofzuiger.

Waterleiding

 • Isoleer de waterleiding bij kans op vorst.
 • Sluit altijd de hoofdkraan af als je langere tijd weg bent.

Zekeringkast

 • Vervang een defecte zekering altijd door dezelfde soort zekering. Het aantal ampères moet altijd hetzelfde zijn als daarvoor.

Opgelet:

 • Je mag de wachtdraden niet afknippen. Dit zijn de elektrische draden die uit het plafond komen.
 • Je mag een defecte zekering nooit overbruggen. Je mag dus geen koperdraadje gebruiken.

Zonnewering of zonnescherm

 • Reinig éénmaal per jaar de lamellen van de zonneschermen met een vochtige doek.
 • Laat een vakman het zonnescherm herstellen. Je mag dit niet zelf doen.

Verwarming en elektriciteit

In elk huis vind je wel een aantal stille verbruikers (bv. lampjes of tijdsaanduidingen van opladers, tv’s, modems, digicorders, …) die dag en nacht energie nodig hebben omdat de apparaten niet volledig uitstaan.

In sommige gezinnen kunnen de kosten van dit sluipverbruik oplopen tot 150 euro per jaar. Je doet er dus goed aan deze apparaten zoveel mogelijk volledig uit te schakelen met een aan- en uitknop of een stekkerdoos.